1

خرید مفتول گالوانیزه

News Discuss 
ساخت انواع توری های حصاری، توری گابیون، سیم خاردار، توری مرغی، حصارهای زنجیره ای با این مفتول ها امکان پذیر است. ۵ را باید به توان دو برسانیم و بعد در ۶.۲ و بعد در ۳ ضربش کنیم. عدد به دست آمده به طور تقریبی وزن مفتول ما را به https://www.reddit.com/user/bestnewseo2022/comments/xuv9is/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%84_%DA%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D8%A8%D8%A7_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81_%D8%A2%D9%87%D9%86_%D8%A7%D9%85%D9%86/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story